Money Transfer


WE REQUIRE PROPER IDENTIFICATION FROM THE SENDER FOR ANY TRANSACTION TRANSMITTED.
CHÚNG TÔI YÊU CẦU KHÁCH CHUYỂN TIỀN PHẢI CÓ GIẤY TỜ CHỨNG MINH CÁ NHÂN


Home Delivery.  No additional fee.
Giao tiền ĐÔ USD tại nhà trên 3 miền Nam, Trung & Bắc.  
Không thêm phụ phí.


Delivery Schedule
Thời Gian Giao Tiền Tại nhà 3 Miền Nam, Trung, & Bắc:


Within City Limit / Nội Thành:  Within 24 hours
Outside City / Ngoại Thành: Within 48 hours

AMOUNT RATES AMOUNT RATES
$100.00 $2.00 $5,100.00 $46.25
$200.00     $4.00 $5,200.00 $47.00
$300.00      $6.00 $5,300.00 $47.75
$400.00      $7.00 $5,400.00 $48.50
$500.00 $8.00 $5,500.00 $49.25
$600.00      $9.00 $5,600.00 $50.00
$700.00 $10.00 $5,700.00 $50.75
$800.00      $11.00 $5,800.00 $51.50
$900.00    $12.00 $5,900.00 $52.25
$1,000.00 $13.00 $6,000.00 $53.00
$1,100.00 $14.00 $6,100.00 $53.75
$1,200.00 $15.00 $6,200.00 $54.50
$1,300.00 $16.00 $6,300.00 $55.25
$1,400.00 $17.00 $6,400.00 $56.00
$1,500.00 $18.00 $6,500.00 $56.75
$1,600.00 $19.00 $6,600.00 $57.50
$1,700.00 $20.00 $6,700.00 $58.25
$1,800.00 $21.00 $6,800.00 $59.00
$1,900.00 $22.00 $6,900.00 $59.75
$2,000.00 $23.00 $7,000.00 $60.50
$2,100.00 $23.75 $7,100.00 $61.25
$2,200.00 $24.50 $7,200.00 $62.00
$2,300.00 $25.25 $7,300.00 $62.75
$2,400.00 $26.00 $7,400.00 $63.50
$2,500.00 $26.75 $7,500.00 $64.25
$2,600.00 $27.50 $7,600.00 $65.00
$2,700.00 $28.25 $7,700.00 $65.75
$2,800.00 $29.00 $7,800.00 $66.50
$2,900.00 $29.75 $7,900.00 $67.25
$3,000.00 $30.50 $8,000.00 $68.00
$3,100.00 $31.25 $8,100.00 $68.75
$3,200.00 $32.00 $8,200.00 $69.50
$3,300.00 $32.75 $8,300.00 $70.25
$3,400.00 $33.50 $8,400.00 $71.00
$3,500.00 $34.25 $8,500.00 $71.75
$3,600.00 $35.00 $8,600.00 $72.50
$3,700.00 $35.75 $8,700.00 $73.25
$3,800.00 $36.50 $8,800.00 $74.00
$3,900.00 $37.25 $8,900.00 $74.75
$4,000.00 $38.00 $9,000.00 $75.50
$4,100.00 $38.75 $9,100.00 $76.25
$4,200.00 $39.50 $9,200.00 $77.00
$4,300.00 $40.25 $9,300.00 $77.75
$4,400.00 $41.00 $9,400.00 $78.50
$4,500.00 $41.75 $9,500.00 $79.25
$4,600.00 $42.50 $9,600.00 $80.00
$4,700.00 $43.25 $9,700.00 $80.75
$4,800.00 $44.00 $9,800.00 $81.50
$4,900.00 $44.75 $9,900.00 $82.25
$5,000.00 $45.50 $10,000.00 $83.00

Pay by cash: Add $1.00 for each $500 increment.
Trả bằng tiền mặt:  Thêm $1.00 cho mỗi $500.

RATES TO SEND MONEY FROM VIETNAM

AMOUNT VN FEES US FEES
$1-5,000 $- 2%
$5,001-10,000 $- $100 + 1% of the amount over $5,000.00
$10,001 or more $- $150 + 0.75% of the amount over $10,000

--------------------------------------------------------------------------------------
Money Transfer Form / Phiếu Chuyển Tiền

Xin điền đầy đủ chi tiết.  Please enter all information. 
If sent amount is over 3,000 USD, photo ID and/or SSN is required.
Nếu gởi trên 3,000 USD, phải cung cấp chứng minh cá nhân và số SSN.

Sender's Name:
Tên Người Gởi:
*
Address:
Địa Chỉ:
City:
State:
Zip Code: (5 digits)
Phone: *
Email:
Receiver's Name:
Tên Người Nhận:
*
Address:
Địa Chỉ:
*
City/Province:
Phường, Quận, Thành Phố, 
*
Phone: *
Sent Amount:
Số Tiền Gởi
*
 (USD)
PIN required for transaction over 1,000 USD:
Mã Số nếu gởi trên 1,000 USD:
 (6-digits / 6 số)
Comments:
Chỉ Dẫn / Nhắn Tin:

Web Hosting Companies